การรับฟังความคิดเห็น

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ร่างที่กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็น